top of page

的士新聞資訊【的士小巴商總會取消車租建議 避免違反競爭條例】2023年7月12日


大家好,我係Olivia,今日同大家睇睇一單有關的士嘅新聞。


喺今日,香港的士小巴商總會向所有商會會員發出咗內部通告,表明將會糾正過往向會員提供的士車租建議嘅做法,競爭事務委員會就呢件事表示歡迎。


競委會表示,留意到的士小巴商總會過往不時會發出無約束力嘅車租建議,建議商會嘅會員對的士車租作出調整,會員包括一啲的士車行同埋一啲個人嘅的士車主,期間亦都有會員確實曾經採納商會嘅建議嚟調整車租。


競委會指出,佢哋早前同商會嘅代表會面同埋表達關注之後,商會迅速作出咗回應,並且喺今日7月12號發出咗內部通告,通知商會會員,指商會將會即時停止提供車租建議,日後會改為以不記名嘅方式,發佈過往車租嘅綜合季度數據,供會員參考,商會亦都提醒,會員之間唔應該協調所收取嘅車租,避免違反《競爭條例》。


競委會認為,商會糾正咗之前嘅做法,將會消除咗車租建議可能對的士車行同車主自行決定車租嘅影響,促進佢哋之間嘅競爭,如果的士業界內有有效嘅競爭,或者會令的士司機帶嚟更多嘅選擇,同埋帶嚟潛在較低嘅車租。

競委會喺佢哋嘅《第一行為守則指引》所講,《競爭條例》嘅第一行為守則適用於行業協會所作出嘅決定,包括不具約束力嘅決定,競委會尤其認為,行業協會向會員提供收費表或者價格建議,可能會損害競爭,而作為業務實體嘅會員若實施行業協會嘅反競爭決定,有關會員同埋協會都可能需要負上條例下嘅法律責任,行業協會必須要提高警覺,切勿從事反競爭安排,並且應該避免建議或要求會員將產品嘅價錢或服務嘅收費定喺某指定嘅水平。


競委會鼓勵所有行業協會主動審視佢哋嘅做法,如有需要時,應作出適當嘅修改,以確保全面符合《競爭條例》嘅規定,任何人士如果知道行業協會或會員從事反競爭行為,應該立即向競委會作出舉報。


咁今集就同大家講到呢一度,歡迎留言分享你嘅睇法,我哋下集見!


Olivia

香港的士交易所 HKTEx 主播

2023年7月12日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/LyJiXrX5H9o523 次查看

留言


bottom of page