top of page

Uber獲延長臨時禁令 被告司機指未能聯絡公司始上門


電召車服務程式Uber(優步)與多名司機發生勞資糾紛,Uber早前並獲法庭頒下臨時禁制令,禁止13名涉事司機再踏入長沙灣及中環辦公室及辦公室。Uber今於區域法院申請延長禁制令,有兩名司機到庭應訊。Uber稱未能成功派送臨時禁令予所有被告司機,只能透過電話聯絡部份被告,惟有被告表明不願接收禁制令。法官最終批准Uber延續臨時禁制令,及允許以其他形式傳達臨時禁令予被告,即張貼臨時禁制令於涉案範圍,以及於14天內在報張刊登臨時禁令以通知被告。

其中出庭應訊的司機何彬權指,自己遭Uber欠薪多月,欲與Uber商討無門,傳送電郵予Uber查詢均無人回覆,亦沒有Uber的聯絡電話,所以只好親身到Uber辦公室。何又指,上月到Uber辦公室,根本沒有人願承認自己是員工。何稱只想要一個交代,知道Uber為何欠薪,卻一直得不到答覆。

法官聞言即問Uber可否給司機一個原因及聯絡方法,惟Uber代表律師則稱,其客戶沒有相關指示,僅指Uber懷疑有司機濫用手機應用程式從而收取額外金錢。Uber代表律師又稱,司機除了電郵和電話外,還可以寄信聯絡Uber。

何彬權庭外向記者表示,Uber只是其兼職工作,今年3月開始已遭Uber欠薪逾兩萬。他稱假單事件前已被Uber拖欠薪金,他又解釋指,如有客人在手機程式中點明要求由機場到尖沙咀,上車後卻稱要先到青衣,如司機答應,Uber看了Google地圖記錄便會以為司機開假單,曾有司機因此被Uber扣薪個多月。他並勸諭其他人「重想入行,千祈唔好入(Uber做司機)」,又反問「Uber係咪真係大家想像得咁好?」

6 次查看
bottom of page