top of page

的士新聞資訊【建議推出6座的士 引入車隊及罰則制度】2023年7月5日


大家好,我係Mia,今日同大家睇睇一單有關的士嘅新聞。


香港的士嘅服務質素經常都會引起大眾關注,運輸及物流局喺今日7月5號向立法會提交文件,建議將的士座位數量上限,由五座位增加至六座位,另外,當局認為有必要引入新嘅制度規管,推出車隊制度,由現有車主集合的士組成車隊,再向運輸署申請車隊牌照。


文件顯示,的士車隊需要符合一定嘅要求,例如的士車齡唔可以多過三年,車隊必須包括至少一成輪椅的士或者車廂寬敞嘅豪華的士,至於車費方面,當局容許車隊收取乘客預約費,例如乘客喺繁忙時間預約,或者要求豪華車款嘅時候,車隊持牌人可以收取較高嘅預約費,當局表示,上述建議會喺7月7號刊憲,7月12號開始首讀同二讀。


運輸局指,現時的士嘅營運模式,對持續確保整體的士服務質素有相當嘅局限,全港的士牌照總數有18163個,但係當初簽發牌照嘅時候,並冇附帶任何同服務質素有關嘅條件,政府唔能夠根據牌照條件嚟懲罰服務欠佳嘅車主同司機,另外又指出,的士牌照擁有權相當分散,現時大約有10900個牌照係由8000位持牌人,以個人名義持有,餘下大約7300個牌照,就由1000個持牌人單位,以公司名義擁有,喺呢9000人或公司當中,大約75%持有一個牌照,由於擁有權分散,當局認為令規管更困難。


基於上述嘅原因,局方認為有必要引入新嘅管理制度,以提升的士服務質素,所以建議推出的士車隊制度,喺呢個制度之下,車隊牌照並非營運的士嘅必要牌照,亦唔會取代現有嘅的士牌照,當局指,現有車主可以集合的士組成車隊,再向運輸署申請牌照,如果車隊包括紅的,車隊規模需要有300至1000架的士,如果係純粹由新界的士組成,就只需要有100至350架的士。


當局指,車隊持牌人必須係香港註冊公司,每次牌照期限唔超過五年,但係可以視乎中期評核結果續牌,至於的士規格,的士加入車隊嘅時候,車齡唔可以多過三年,而整個牌照期內,車齡唔可以超過十年,另外,每個車隊需要至少有一成係輪椅的士,又或者係車廂寬敞嘅豪華的士,而且每架車隊的士都需要設有監察司機駕駛表現嘅安全裝置,同埋提供網約渠道俾乘客Call車。


至於司機方面,車隊當中需要至少有一成嘅的士司機,係同持牌人屬於僱傭關係,而且司機必須完成由持牌人安排嘅職前訓練。


為咗鼓勵的士業界參與,局方建議,准許持牌人為車隊設計車身同標記,從而同一般嘅的士區分,幫助車隊建立品牌,另外,車隊可以收取乘客預約費,例如乘客喺繁忙時間Call車,又或者選擇豪華車款嘅時候,持牌人係可以訂立一個較高嘅預約費用,不過,如果乘客純粹喺街頭截車,佢俾嘅車費,係同其他一般的士冇分別。


另外,除咗推出車隊制度,當局又建議引入六座位的士,政府認為,現時全港八成嘅的士係四座位,只有兩成係五座位,但係喺乘客角度嚟睇,六座位嘅的士會更加方便同寬敞,尤其係攜帶行李來往機場同跨境口岸嘅乘客,當局指,六座位的士嘅收費會同現時嘅四至五座位嘅的士一樣。


對於一啲的士嘅罪行,當局亦建議引入兩級制罰則,針對濫收車資、拒載、修改咪錶等等嘅罪行,初犯者會維持現時嘅最高罰款1萬元同監禁6個月,而再犯者則最高可以被罰款2萬5千元同監禁12個月。


另外,為咗加強打擊「白牌車」非法載客取酬,當局表示會建議加強罰則,包括提高罰款,初犯最高罰款1萬元,再犯則最高罰款2萬5千元,並且將吊銷期及扣押期由現時初犯判處3個月同再犯判處6個月,分別增加到初犯判處6個月同再犯判處12個月。


咁今集就同大家講到呢一度,歡迎留言分享你嘅睇法,我哋下集見!


Mia

香港的士交易所 HKTEx 主播

2023年7月5日

P.S.:短片版本請於YouTube上收看:https://youtu.be/HzZZzspJxAE
605 次查看

Comments


bottom of page